Privacy en klachten

Alle medewerkers van de CosMed Kliniek proberen u zo goed mogelijk te helpen en te behandelen.Toch kan het zijn dat u niet geheel tevreden bent over de behandeling of bejegening in de kliniek. Dit horen wij graag van u.

Spreek onze medewerker/specialist aan

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling of bejegening in onze kliniek dan kunt u dit op verschillende manieren kenbaar maken. Bij voorkeur brengt u uw klacht eerst ter sprake bij uw behandelaar of de medewerker waar u een klacht over heeft. Als u dat al heeft gedaan of als u dat liever niet doet dan kunt u uw klacht schriftelijk op per mail indienen bij het management van de kliniek via: info@cosmedkliniek.nl of schriftelijk:

Cosmed Kliniek
t.a.v Manager operationele zaken
Biltseweg 14
3735 ME Bosch en Duin

Klachtenreglement

In deze klachtenregeling leest u hoe wij omgaan met uw klacht en via welke wegen u nog meer uw klacht onder de aandacht kunt brengen, zoals bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris of Geschillencommissie.

Deze regeling zorgt ervoor dat uw klacht op professionele wijze wordt behandeld. De oorzaken van de klacht worden geïnventariseerd en geregistreerd. Zodat u zeker weet dat uw klacht goed opgepakt wordt.

Wij stellen alles in het werk om u als klant tevreden te stellen, maar mocht dat onverhoopt een keer niet zijn gelukt, dan staan wij open voor uw klacht en zullen wij er alles aan doen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Uw klacht wordt door ons gezien als een gratis advies om onze dienstverlening daar waar nodig te verbeteren!

Bekijk hier de klachtenregeling: Klachtenregeling Cosmed kliniek

Geheimhouding en privacy

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Specialisten en medewerkers die bij de directe zorgverlening betrokken zijn, hebben inzage in uw medische gegevens. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. De specialisten van de CosMed Kliniek hebben een beroepsgeheim en de medewerkers een geheimhoudingsplicht. Uw privacy is gewaarborgd.

Uw Medische gegevens

Als u naar de CosMed Kliniek komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat uw rechten en plichten op het gebied van dit patiëntendossier zijn en op welke manier medewerkers van de kliniek om moeten gaan met uw persoonsgegevens. Dit staat beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat over u een patiëntendossier wordt aangelegd. In dit dossier staan onder andere aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de onderzoeken en behandelingen en verslagen van de verpleging. Ook kan er informatie in staan van bijvoorbeeld de huisarts of informatie van andere specialisten die u bezocht heeft. Deze gegevens staan nog voor een klein deel op papier, maar voor het grootste deel in het elektronisch patiëntendossier (EMD). Basisregel is dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. De medewerkers van de kliniek hebben een plicht tot geheimhouding en zullen uw persoonsgegevens nauwkeurig behandelen.

Specialist en andere behandelaars

De specialist en andere behandelaars gebruiken het dossier voor de behandeling. Omdat u voor behandeling of onderzoek naar de kliniek bent gekomen, mag uw  behandelaar ervan uitgaan dat u instemt met dit gebruik van uw persoonsgegevens. Als er een andere specialist/hulpverlener is betrokken bij uw behandeling kan het nodig zijn dat (een deel van) uw gegevens aan deze andere hulpverlener worden doorgegeven.

Huisarts

Het is gebruikelijk dat de huisarts op de hoogte wordt gehouden van de behandelingen die u als zijn/haar patiënt ondergaat in het ziekenhuis of een kliniek.  Na uw (operatieve) behandeling krijgt u dan ook een brief mee naar huis. Wij adviseren u om deze bij uw huisarts af te geven. Mocht dit niet wenselijk zijn, dan raden wij u aan de brief bij u te houden. Mocht er onverhoopt een medisch probleem voordoen, dan heeft u de gegevens over de behandeling/operatieve ingreep bij u.

Ziektekostenverzekeraar

Ook buiten de kliniek kunnen bepaalde persoonsgegevens kenbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld aan uw ziektekostenverzekeraar ter beoordeling en betaling van uw behandeling.

Landelijke registraties

Zoals de meeste klinieken levert ook CosMed Kliniek anonieme gegevens op het gebied van patiëntenzorg aan landelijke registratiesystemen. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens die anoniem worden doorgegeven ten behoeve van de landelijke implantatenregistratie.

Bezwaar maken

Tegen al deze vormen van gegevensuitwisseling kunt u bezwaar maken. U kunt dit bespreken met uw behandelaar. Ook kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U stuurt dan een brief met vermelding van uw redenen naar info@cosmedkliniek.nl. Voeg daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs. Als u bezwaar maakt tegen deze gegevensuitwisseling moet u zich wel bedenken dat de consequentie zou kunnen zijn dat uw behandelaar niet over alle relevante gegevens beschikt. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor uw verdere behandeling. Zo zal het voor een arts moeilijk zijn om tot een goede behandeling te komen als hij geen inzicht krijgt in patiëntgegevens die voor deze behandeling van belang zijn.

Derden

Gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn (gegevens die dus niet anoniem zijn) worden nooit zomaar aan derden verstrekt. Derden zijn personen of instanties die niet rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Het gaat dan dus om situaties waarbij uw gegevens voor een ander doel dan uw behandeling zullen worden gebruikt. In die situaties zal altijd vooraf uw toestemming gevraagd  worden.

Uw rechten

Recht op inzage en afschrift

Iedere patiënt heeft recht op inzage in zijn/ haar dossier. U dus ook. Gewoonlijk is het voldoende om uw behandelend arts om inzage te vragen. De arts kan er dan ook uitleg bij geven.

• Inzien van uw dossier:

Als u uw hele dossier wilt inzien, dan kunt u een afspraak maken met uw behandelend specialist.

• Een kopie van uw dossier:

Wilt u een kopie van (een deel) van uw patiëntendossier, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen. Stuur uw verzoek naar info@cosmedkliniek.nl

Aan uw verzoek moet in principe binnen drie weken voldaan worden, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander.

Uw plichten

Als patiënt hebt u ook een aantal plichten. Zo is het belangrijk dat u uw hulpverlener zo eerlijk en volledig mogelijk informeert over uw situatie, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.

Bewaartermijn

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn uw rechten met betrekking tot het medisch dossier geregeld. Wij willen u graag behulpzaam zijn bij het uitoefenen van dit recht. Wij bewaren uw medische gegevens 15 jaar, zoals in de wet is vastgelegd.